شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

دوره انتشار
فصلنامه