نویسنده = محمد خیاط
تعداد مقالات: 3
3. ارزیابی تاثیر کاربرد قارچ‌کش هیپوکلریت سدیم بر ویژگی‌های جوانه‌زنی گندم نان

دوره 11، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 255-266

مجتبی علوی فاضل؛ شهرام لک؛ محمد خیاط