بررسی اثر رژیم‌های مختلف آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت هیبرید سینگل کراس کارون در شرایط آب و هوایی دزفول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه زراعت، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، اهواز- ایران

2 دانشیار زراعت، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، اهواز- ایران

چکیده

به­منظور تعیین بهترین رژیم آبیاری و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت هیبرید کارون آزمایشی به­صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه سطح رژیم آبیاری (آبیاری 70 میلی­متر تبخیر از تشتک تبخیر، آبیاری 90 میلی­متر تبخیر از تشتک تبخیر، آبیاری 110 میلی­متر تبخیر از تشتک تبخیر) به­عنوان تیمار اصلی و چهار سطح تراکم (9-8-7-6 بوته در مترمربع) به­عنوان تیمار فرعی با سه تکرار در سال 1393 اجرا شد. نتایج نشان داد که رژیم آبیاری بر تعداد دانه در ردیف، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، ارتفاع بوته، شاخص برداشت، شاخص سطح برگ، تعداد ردیف دانه در بلال و طول بلال اثر معنی­داری داشت. اثر تراکم بر تعداد دانه در ردیف، وزن هزاردانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، ارتفاع بوته، شاخص برداشت، شاخص سطح برگ، تعداد ردیف دانه در بلال و طول بلال معنی­دار بود. بالا­ترین عملکرد دانه با میانگین 9756 کیلو­گرم در هکتار به تیمار تراکم هشت بوته در متر­مربع با 70 میلی­متر تبخیر تعلق داشت که از نظر آماری با تراکم هشت بوته در متر­مربع با 90 میلی­متر تبخیر در یک گروه آماری قرار داشت و کم­ترین میزان عملکرد با میانگین 6393 کیلو­گرم در هکتار به تیمار تراکم نه بوته در متر­مربع با 110 میلی­متر تبخیر متعلق بودند. با توجه به­نتایج به­دست آمده پیشنهاد می­شود برای جلوگیری از هدر­رفت آب آبیاری و صرفه جویی، از تیمار 90 میلی­متر تبخیر استفاده شود.
 

کلیدواژه‌ها