تاثیرتنش‌هایسه‌گانهخشکی،شوریوکمبودنیتروژنبرمیزان جذبآب درگیاهگوجه‌فرنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مدیریت بهینه آب آبیاری و کاربرد بهینه مواد غذایی در شرایط شوری و خشکی از اهمیت بالایی برخوردار است. به منظور ارزیابی برخی توابع کاهش جذب آب گیاه گوجه‌فرنگی به تنش همزمان خشکی، شوری و سطوح مختلف نیتروژن، آزمایشی با چهار سطح مختلف آب آبیاری شامل 50،75، 100 و 120 درصد نیاز آبی، شش سطح شوری شامل 1، 2، 4، 6، 8 و 10 دسی زیمنس بر متر و سه سطح نیتروژن شامل صفر، 50 و 100 درصد نیاز کودی با سه تکرار روی گیاه گوجه فرنگی انجام شد. نتایج نشان درشرایطتوأمانشوریونیتروژن، مدل تعدیل یافته MBودر شرایط تنش همزمان آبی و نیتروژن مدل­‌های اشتقاقی MB-H، MB-F، MB-Dو MB-VG دارای دقت مناسب­‌تری داشته و مدل MB-Fدر مقایسه با سایر مدل­‌ها بهترین برازش را نسبت به داده­‌های اندازه­‌گیری داشت. در شرایط تنش همزمان آبی، شوری و نیتروژن مدل ضرب‌پذیر MB-MB-F از بین مدل­‌های پیشنهادی دارای بهترین برازش بود.
 

کلیدواژه‌ها