پژوهش های زراعی در حاشیه کویر (KAVIR) - اهداف و چشم انداز