پژوهش های زراعی در حاشیه کویر (KAVIR) - واژه نامه اختصاصی