پژوهش های زراعی در حاشیه کویر (KAVIR) - پیوندهای مفید