پژوهش های زراعی در حاشیه کویر (KAVIR) - فرایند پذیرش مقالات