پژوهش های زراعی در حاشیه کویر (KAVIR) - اصول اخلاقی انتشار مقاله