پژوهش های زراعی در حاشیه کویر (KAVIR) - اخبار و اعلانات