نویسنده = ������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روند تغییرات عملکرد دانه و صفات فیزیولوژیکی در 15 رقم گندم نان زمستانه و بینابین

دوره 15، شماره 1، بهار 1397، صفحه 35-53

سعید صدر جهانی؛ محسن اسماعیل زاده مقدّم؛ نبی الله نعمتی؛ مهرداد بلوریان؛ علیرضا نورزاد؛ مریم خسروانی فراهانی