نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل و ارزیابی عوامل اثر‌گذار در مدیریت پایدار منابع آب در بخش کشاورزی

دوره 15، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 217-291

علی اصغر ثقفی؛ نسیم عینی؛ معصومه عیسی زاده


2. مطالعه ای بر سطح دانش کشاورزان نسبت به کشاورزی پایدار با تکیه بر حفظ محیط زیست

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 171-180

علی اصغر ثقفی؛ نسیم عینی؛ معصومه عیسی زاده