نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر محلول‌پاشی اسید‌هیومیک و بیومین بر عملکرد و اجزای عملکرد جو در شرایط قطع آبیاری

دوره 14، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 193-203

سودابه علی نژاد؛ جعفر مسعود سینکی؛ مهرناز زارعی