نویسنده = میثم اویسی
تاثیر آلودگی سرب و کادمیوم بر جوانه‌زنی بذر سورگوم(Sorghum bicolor L.)

دوره 14، شماره 3، آذر 1396، صفحه 217-229

سید ابوالقاسم موسوی؛ میثم اویسی؛ علیرضا ایرانبخش


بررسی کود‌های بیولوژیک و دامی بر خصوصیات اکو فیزیولوژیک گیاه دارویی نعناع فلفلی(Menthapeperita L.).

دوره 14، شماره 4، مرداد 1396، صفحه 251-278

سیدمحمد حسینی نقوی؛ پورنگ کسرایی؛ میثم اویسی


تاثیر پرایمینگ هورمون اکسین و جیبرلیک اسید بر کاهش زوال بذر ذرت رقم سینگل کراس 704

دوره 13، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 251-261

حسام افشار نادری؛ پورنگ کسرایی؛ میثم اویسی