نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. سنجش وارزیابی عملکرد استان بوشهر در بخش زراعت

دوره 14، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 89-100

یعقوب زارعی؛ علیرضا استعلاجی