نویسنده = �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک ژنوتیپ‌های امید‌بخش ذرت علوفه‌ای در استان تهران

دوره 13، شماره 1، بهار 1395، صفحه 35-45

حمیرا عباسی مشرفی؛ بهنام زند؛ سید محمدجواد میرهادی؛ فرهاد عزیزی