نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی مصرف انرژی و تحلیل اقتصاد‌سنجی در تولید خیار گلخانه‌ای (مطالعه موردی: شهرستان جیرفت)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 103-109

فاخر کردونی؛ ندا سعیدی گراغانی؛ امین فتحی


2. ارزیابی تاثیر سودوموناس فلورسنت بر خصوصیات گیاهچه کلزا تحت تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول

دوره 11، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 289-296

سمیه کرمی‌چمه؛ معصومه نمروری؛ امین فتحی؛ صادق بهامین؛ فاخر کردونی