نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر تنش خشکی و قارچ میکوریزا بر صفات کیفی و فعالیت‌های آنزیمی گلرنگ

دوره 12، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 145-154

امیر مؤمنی؛ حسینعلی شیبانی؛ محمد‌رضا ممیزی