نویسنده = کاوه زرگری
اثر محلول‌پاشی بور (B) بر عملکرد دانه و صفات فیزیولوژیکی گندم تحت تنش کم آبی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 297-307

محمد‌رضا معینیان؛ کاوه زرگری؛ جواد حسن‌پور