نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثرات برهمکنش عناصر فسفر و روی به برخی صفات سویا رقم ساری

دوره 11، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 309-315

جابر مهدی‌نیا افرا؛ سید سهیل معنوی