نویسنده = فاطمه ناصرنخعی
تعداد مقالات: 2
1. " ارزیابی جوانه‌زنی و برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاه کهورک (.Prosopis farcta (Banks & Sol در شرایط تنش شوری"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

اعظم جمشیدی زاده؛ معصومه فرزانه؛ افراسیاب راهنما قهفرخی؛ فاطمه ناصرنخعی


2. ارزیابی جوانه‌‌زنی و برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاه کهورکProsopisfarcta (Banks & Sol.)تحت تنش شوری.

دوره 16، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-11

اعظم جمشیدی زاده؛ معصومه فرزانه؛ افراسیاب راهنما قهفرخی؛ فاطمه ناصرنخعی