کلیدواژه‌ها = تنش خشکی
تعداد مقالات: 7
3. بررسی اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی سلنیوم بر صفات مرفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ

دوره 14، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 47-59

بهنام خادمی؛ حسینعلی شیبانی؛ آرش برزو


4. اثر محلول‌پاشی اسید هیومیک بر عملکرد و انتقال عناصر غذایی به دانه گندم در شرایط تنش خشکی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 119-131

رحیم محمودی‌زویک؛ محمد نصری؛ میثم اویسی


5. بررسی اثر تنش خشکی و قارچ میکوریزا بر صفات کیفی و فعالیت‌های آنزیمی گلرنگ

دوره 12، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 145-154

امیر مؤمنی؛ حسینعلی شیبانی؛ محمد‌رضا ممیزی


7. ارزیابی تاثیر سودوموناس فلورسنت بر خصوصیات گیاهچه کلزا تحت تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول

دوره 11، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 289-296

سمیه کرمی‌چمه؛ معصومه نمروری؛ امین فتحی؛ صادق بهامین؛ فاخر کردونی