کلیدواژه‌ها = پرولین
تأثیر نقش پلیمر سوپر‌جاذب بر خصوصیات کمی و کیفی گندم در خاک‌های آلوده به نیکل

دوره 15، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 25-34

هادی زارعی؛ حمید‌رضا توحیدی‌مقدم؛ فرشاد قوشچی


اثر محلول‌پاشی بور (B) بر عملکرد دانه و صفات فیزیولوژیکی گندم تحت تنش کم آبی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 297-307

محمد‌رضا معینیان؛ کاوه زرگری؛ جواد حسن‌پور