کلیدواژه‌ها = آفتابگردان
بررسـی اثر شـوری بر گیـاه پالایـی خاک‌های آلـوده به کادمیـوم توسط گیـاه آفتابگـردان (Helianthus annuus L.)

دوره 13، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 95-106

احمد بوربور حسین بیگی؛ محمدرضا ممیزی؛ مجید آقامحسنی فشمی


اثر پلیمر سوپرجاذب A200 بر روی خصوصیات کمی و کیفی آفتابگردان روغنی تحت شرایط تنش کم آبی در مزرعه

دوره 12، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 155-163

مهری هاشمی؛ حمید‌رضا توحیدی‌مقدم؛ فرشاد قوشچی