کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: انشعابات ریشه
تعداد مقالات: 1
1. " ارزیابی جوانه‌زنی و برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاه کهورک (.Prosopis farcta (Banks & Sol در شرایط تنش شوری"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

اعظم جمشیدی زاده؛ معصومه فرزانه؛ افراسیاب راهنما قهفرخی؛ فاطمه ناصرنخعی