کلیدواژه‌ها = شاخصتحمل
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی جوانه‌‌زنی و برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاه کهورکProsopisfarcta (Banks & Sol.)تحت تنش شوری.

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-11

اعظم جمشیدی زاده؛ معصومه فرزانه؛ افراسیاب راهنما قهفرخی؛ فاطمه ناصرنخعی