اثر دور آبیاری و تراکم بوته بر ضریب استهلاک نوری ذرت دانه‌ای رقم 704 در شرایط اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

2 زراعت، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

چکیده

به­منظور بررسی اثر دور آبیاری و تراکم بوته بر ضریب استهلاک نوری ذرت دانه­ای رقم دیررس 704، آزمایشی در تابستان 1390 در مزرعه شهید سالمی شهرستان اهـواز انجام شـد. این آزمایش به صورت کرت یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد که در آن فواصل آبیاری (I) در سه سطح، شامل فواصل پنج (I1)، هشت (I2) و 10 (I3) روز در کرت اصلی و تراکم کاشت (P) در سه سطح 7/6 (P3)، 8/7 (P2) و 5/9 (P1) بوته در متر­مربع معادل 67، 78 و 95 هزار بوته در هکتار در کرت­های فرعی قرار گرفت. صفات مورد بررسی شامل شاخص سطح برگ و نور نفوذ یافته به درون کانوپی به منظور محاسبه K (ضریب استهلاک نور) بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که دور آبیاری بر ضریب استهلاک نور در سطح یک درصد معنی­دار شد به­طوری­که با افزایش فواصل آبیاری، ضریب روند افزایشی داشت. همچنین عامل تراکم بوته و اثرات متقابل تنش تراکم و آبیاری در سطح یک درصد معنی­دار شد. بیش­ترین ضریب استهلاک نوری در تراکم 65000 بوته در هکتار به­دست آمد به­عبارت دیگر با کاهش شاخص سطح برگ، ضریب استهلاک نور افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها