تأثیر پرایمینگ بذر و کود پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا در تاریخ‌های مختلف کشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زراعت، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، ایران

چکیده

به­منظور بررسی تأثیر پرایمینگ و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم اکاپی در تاریخ­های مختلف کشت، آزمایشی در سال زراعی 91-1390 در مزرعه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد اجرا شد. آزمایش به­صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با چهار تکرار در دو تاریخ کاشت 10 مهر ماه و 10 آبان ماه انجام شد. عوامل آزمایش شامل پرایمینگ بذر در دو سطح (عدم پرایم و پرایمینگ با محلول 1- مگا پاسکال نیترات پتاسیم به مدت 24 ساعت) و کود پتاسیم در سه سطح (صفر، 75 و 150 کیلو­گرم اکسید پتاسیم در هکتار) بود. تجزیه واریانس مرکب داده­ها نشان داد که هر سه عامل آزمایش بر تعداد خورجین در بوته، عملکرد دانه، شاخص برداشت و عملکرد روغن تأثیر معنی­دار داشتند. همچنین تاریخ کاشت و پرایمینگ بر وزن هزار دانه اثر معنی­دار نشان دادند. تاریخ کاشت 10 مهر در مقایسه با 10 آبان، پرایمینگ بذر در مقایسه با عدم پرایم و مصرف کود پتاسیم در مقایسه با عدم مصرف، به­طور معنی­داری موجب افزایش صفات مذکور شدند. بنابراین 10 مهر ماه به عنوان تاریخ کشت مطلـوب کلزا در منطقه بوده و در صورت تأخیـر در کاشت، انجـام پرایمینـگ بذر با محلـول نیترات پتاسیم (با غلظت 1- مگاپاسکال به­مدت 24 ساعت) یا مصرف 150-75 اکسید پتاسیـم در هکتـار توصیـه می­شود

کلیدواژه‌ها