تأثیر تیمار‌های کم آبیاری بر عملکرد دانه و خصوصیات کیفی سه رقم گندم نان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم کشاورزی دانشگاه پیام نور تهران. ایران

چکیده

به­منظور بررسی تأثیـر تیمـار­های کم آبیاری بر عملکرد دانه و خصوصیـات کیفـی سـه رقم گنـدم نان (Triticum aestivum L.)، آزمایشی در سال­های زراعی 1388- 1387 و 1389-1388 در مزرعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق به­صورت کرت­های خرد شده، با طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. عامل اصلی میزان آب آبیاری شامل آبیاری کامل (100 ETC)، 80 درصد آبیاری کامل (80 ETC) و 60 درصد آبیاری کامل (60 (ETC و عامل فرعی شامل ارقام قدس، مهدوی و بک کراس روشن بودند. تیمار­های آبیاری کامل و 80 درصد آبیاری کامل، از نظر صفات اندازه­گیری شده عملکرد و اجزای عملکرد دانه تفاوت معنی­داری نداشتند. افزایش فاصله آبیاری از 80 درصد به 60 درصد آبیاری سبب کاهش معنی­دار عملکرد دانه و اجزای آن شد. با این حال با افزایش دور آبیاری درصد پروتیین دانه افزایش معنی­داری داشت. اختلاف ارقام از نظر عملکرد دانه، درصد پروتئین و گلوتن مرطوب معنی­دار نبود.بر اساس نتایج این بررسی ممکن است در شرایط مشابه با مطالعه حاضر، گندم را با 80 درصد آبیاری کامل، آبیاری نمود و ضمن 20 درصد صرفه­جوئی در آب آبیاری مصرفی، علاوه بر این که عملکرد دانه نزدیک به تیمار آبیاری کامل به­دست می­آید، درصد پروتئین هم حدود 77/1 درصد افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها