بررسی اثرات آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف سویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته زراعت، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران.

2 دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین،

3 استادیار زراعت، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران

4 استادیار گروه علوم کشاورزی دانشگاه پیام نور مرکز ساری، ایران

چکیده

به­منظور بررسی اثرات رقم و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا، تحقیقی بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی به صورت طرح یک­بار خرد شده (اسپلیت پلات) در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بایع کلاء با ارتفاع چهار متر از سطح دریا و متوسط بارندگی سالیانه 514 میلی­متر به اجرا در­آمد. عوامل مورد آزمایش شامل سه رقم BP (تلار)، JK (ساری) و 032، به­عنوان عامل اصلی و آرایش­های مختلف کاشت در شش سطح 5 ×20، 10×20، 5 ×30، 10×30، 5 ×40، 10×40 سانتی­متر­مربع به­عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که حداکثر وزن صد دانه ساقه اصلی و کم­ترین تعداد دانه در غلاف ساقه اصلی برای رقم ساری و بیش­ترین تعداد غلاف در ساقه اصلی برای رقم تلار حاصل شد. عملکرد دانه از نظر آماری تحت تاثیر رقم تفاوت معنی­داری را نشان نداد. بیش­ترین عملکرد دانه برای آرایش کاشت 10×40 سانتی­متر مربع (7/951 گرم در دو متر­مربع) حاصل شد، زیرا دو جزو تعداد غلاف و تعداد دانه در هر غلاف ساقه اصلی حداکثـر گردید. بیش­ترین تعداد غلاف در ساقه اصلی تحت اثر متقابل دو عامل برای رقم­های تلار و لاین 032 برای آرایش کاشت 10×40 سانتی­متر­مربع به­دست آمد و کم­ترین تعداد غلاف پوک در ساقه اصلی برای رقم تلار در آرایش کاشت 5 ×30 سانتی­متر­مربع حاصل شد. حداکثـر عملکرد دانه تحت اثر متقـابل رقم آرایش کاشت برای رقم تلار با 10×30 سانتی­متر­مربع به­دست آمد.

کلیدواژه‌ها