اثر اندازه غده‌های سیب زمینی و مواد شیمیایی بر شکستن خواب بذر در سیب زمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا، ورامین- ایران.

2 استادیار موسسه بیوتکنولوژی، کرج. ایران

3 مربی، موسسه تحقیقات و اصلاح بذر، همدان – ایران

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا، ورامین- ایران

چکیده

یکی از مشکلات عمده در تکثیر غده چه­های سیب زمینی، جوانه­زنی کم آن­ها به­خاطر دوره خواب است که منجر به فاسد شدن غده­های کاشتـه شده و پایین آمدن درصـد سبز شدن و بنیه غـده­های بذری می­شود. جهت بر­طرف نمودن دوره خواب، تحقیقی در موسسه تحقیقات کشاورزی استان همدان در سال 92- 1391 به­صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کامل تصادفی با دو عامل وزنی در سه سطح (یک تا سه گرم، سه تا پنج گرم، پنج تا 10) و تیمار­های شیمیایی در هفت سطح (عدم تیمار، تیمار با اسید جیبرلیک ppm 150 به­مدت یک ساعت، تیمار با اسید جیبرلیک ppm 300 به­مدت یک ساعت، تیمار با تیواوره یک درصد به­مدت یک ساعت، تیمار با تیو اوره نیم درصد به­مدت یک ساعت، تیمـار با دی­سولفیـد کربن با غلظت 45 میلی­لیتـر بر متر­مکعب به­مدت 24 سـاعت، تیمار با دی­سولفید کربن با غلظت 45 میلی­لیتر بر متر­مکعب به­مدت 48 ساعت) در سه تکرار اجرا گردیدد. رقم مورد آزمایش رقم سانته بود و پس از شکست خواب مینی تیوبر­ها، صفات تعداد روز تا جوانه­زنی، تعداد جوانه در هر غده و قطر جوانه غده­ها یادداشت گردید و سپس مینی تیوبر­ها در گلدان کشت شدند. پس از برداشت غده­ها، صفات تعداد غده در هر بوته، وزن هر غده و وزن کل غده­ها اندازه­گیری شدند. نتایج نشان دادکه کم­ترین طول جوانه در غده­های با اندازه سه-یک گرم مشاهده گردید بیش­ترین قطر ساقه در غده­های با اندازه 10-5 گرم دیده شد و همچنین بین تیمار­های مختلف شکستن خواب بذر در تیمار دی­سولفید کربن به­مقدار 45 میلی­لیتر در مدت 48 ساعت باعث افزایش طول جوانه در هر غده و بالا بردن وزن غده­های برداشت شده می­شود و غـده­هایی که تحت تأثیر تیمـار دی­سولفید کربن به­مقدار 45 میلی­لیتر به­مدت 24 ساعت قرار داشتند بیش­ترین وزن هر غده و بیش­ترین اندازه هر غده را دارا بودند. همچنین جیبرلیک اسید در غلظت ppm 300 بیش­ترین تعداد غده را شامل شد. 

کلیدواژه‌ها