بررسی کاربرد عصاره جلبک دریایی و کود گوگرد سولفاته بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد کلزا پائیزه (Brassica Napus L.) رقم ناتالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، تهران- ایران

2 گروه اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ، رودهن، تهران- ایران

چکیده

پژوهش حاضر به­منظور ارزیابی اثرات محلول­پاشی عصاره جلبک دریایی و تری­اکسیدگوگرد بر صفات عملکرد دانه، درصد روغن، عملکرد بیولوژیک، تعداد شاخه فرعی، تعداد غلاف شاخه­های فرعی، وزن خشک، وزن هزار دانه و شاخص برداشت کلزا پائیزه (Brassica napus L.) رقم ناتالی در مزرعه­ی آزمایشی واقع در شهرستان دماوند (آبسرد) استان تهران در سال زراعی 95-1394 به­صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. عامل اول شامل محلول­پاشی عصاره جلبک دریایی Ecklonai maxima با نام تجاری Basfoliar Kelp با غلظت صفر، یک، دو و سه لیتر در هکتار و عامل دوم شامل اسپری تری­اکسیدگوگرد (SO3) با نام تجاری K-leaf با غلظت صفر، 5/1 و 5/2 لیتر در هکتار در سه مرحله سه الی پنج برگی بوته­ها در ابتدای آبان ماه، آغاز ساقه­دهی در فروردین ماه و  نیز مرحله گل­دهی در اردیبهشت ماه بود. کاربرد عصاره جلبک دریایی بر افزایش اندازه تمامی صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و عملکردی مورد ارزیابی به­غیر از شاخص برداشت موثر بود. همچنیـن اثرات کاربـرد تری­اکسیدگوگرد بر صفات تعداد شاخه فرعی، تعداد غلاف شاخه های فرعی، درصد روغن، عملکرد دانه و عملکرد بیولـوژیک معنی­دار بود. اثر متقـابل مصرف سه لیتـر در هکتار عصـاره جلبک دریایـی به­همراه 5/2 لیتر در هکتـار تری­اکسیدگوگرد با ایجاد 96/48 درصد روغن به نسبت تیمار شاهد (95/45 درصد) افزایش شش درصدی روغن دانه و همچنین 6/167 غلاف نسبت به شاهد (64 غلاف) افزایش 62 درصدی تعداد غلاف شاخه­های فرعی بوته را موجب گردید. 

کلیدواژه‌ها