بررسی اثر آلودگی سرب و کادمیوم بر جوانه‌زنی و فعالیت آنزیمی بذر ذرت رقم سینگل کراس 704

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، تهران – ایران

2 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، تهران – ایران

چکیده

به­منظور بررسی اثر سطوح مختلف سرب و کادمیوم بر جوانه­زنی و فعالیت آنزیمی بذرگیاه ذرت، تحقیقی در سال 1394 در آزمایشگاه بذر گروه زراعت دانشگاه آزاد ورامین بر روی بذر ذرترقم سینگل کراس 704انجام شد. این تحقیق به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج سطح  سرب شامل (صفر، 10، 40،70 و 100 میکرو­مول در لیتر کلرید­سرب) و پنج سطح کادمیوم شامل (صفر، 10، 40،70 و 100 میکرو­مول در لیتر کلرید­کادمیوم) در سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که اثر کاربرد سرب و کادمیوم بر تمامی صفات مورد بررسی معنی­دار بود. افزایش غلظت این فلزات سنگین سبب کاهش درصد جوانه­زنی، سرعت جوانه­زنی، وزن خشک ساقه­چه، وزن خشک ریشه­چه، فعالیت آنزیم فسـفاتاز و آنزیم α آمیلاز و افزایـش فعالیت آنزیم کاتالاز شد. اثرات متقابل نشان داد که کم­ترین و بیش­ترین سرعت جوانه­زنی به­ترتیب 86/5 و 92/8 (دانه در روز)، وزن خشک ریشه­چه 34/0 و 66/0 (گرم)، فعالیت آنزیم فسفاتاز 9/0 و 3/4 (واحد در گرم وزن تر گیاهچه) و آنزیم آلفا آمیلاز 3/3 و 9/5 (واحد در گرم وزن تر گیاهچه) در شرایطی حاصل شد که 100 میکرو­مول در لیتر کلرید سرب و کادمیوم به­صورت توأم استفاده گردید

کلیدواژه‌ها