بررسی جوانه‌زنی و پارامتر‌های بنیه بذور جو در شرایط آلودگی سرب و کادمیوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، تهران، ایران.

2 مرکز تحقیقات فنآوری‌های نوین تولید غذای سالم، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، تهران، ایران

3 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، تهران، ایران

چکیده

به­منظور بررسی جوانه­زنی و صفات بنیه بذور جو در شرایط آلودگی سرب و کادمیوم، آزمایشی در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-  پیشوا به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکـرار انجـام شد. عـوامل مورد نظر عبارتند از: کلرید­سرب در سه سطح (صفر، 60، 120 میکرو­مول در لیتر) و کلرید­کادمیوم در چهار سطح (صفر، 30، 60، 90 میکرومول در لیتر) بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات ساده کلرید­سرب بر صفات درصد جوانه­زنی نهایی، آنزیم کاتالاز، آنزیم اسید فسفاتاز در سطح یک درصد معنی­دار بود. اثرات ساده کلرید­کادمیوم بر صفات وزن تر ساقه، آنزیم کاتالاز و آنزیم اسید­فسفاتاز در سطح یک درصد و بر صفـات وزن تر ریشـه و وزن خشک ساقه­چـه در سطـح پنج درصـد معنی­دار بود. اثرات متقـابل کلرید­سرب و کلرید­کادمیوم بر صفات طول ریشه­چه و آنزیم اسید­فسفاتاز در سطح احتمال پنج درصد و بر صفات وزن تر ساقه­چه، وزن خشک ساقه­چه در سطح احتمال یک درصد معنی­دار بود. نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل کلرید­سرب و کلرید­کادمیوم نشان داد بیش­ترین مقدار وزن تر ساقه­چه با 029/1 گرم از تیمار بدون استفاده از کلرید­سرب و کلرید­کادمیوم و کم­ترین مقدار با 551/0 گرم از تیمار 120میکرو­مول در لیتر کلرید سرب و 60 میکرو­مول در لیتر کلرید­کادمیوم بود. بیش­ترین مقدار وزن خشک ساقه با259/0 گرم مربوط به تیمار عدم مصرف کلرید­سرب و عدم مصرف کلرید­کادمیوم و کم­ترین میزان با 074/0 گرم مربوط به تیمار 120 میکرو­مول در لیتر کلرید­سرب و 60 میکرو­مول در لیتر کلرید­کادمیوم بود. بیش­ترین مقدار طول ریشه­چه با 58/10 میلی­متر از تیمار بدون استفاده از کلرید­سرب و کلرید­کادمیوم و کم­ترین مقدار با 45/2 میلی­متر از تیمار 120 میکرو­مول در لیتر کلرید­سرب و 60 میکرو­مول کلرید­کادمیوم به­دست آمد. بیش­ترین مقدار آنزیم اسید فسفاتاز با 33/3واحد بین­المللی بر گرم وزن تازه بافت مربوط به تیمار 60 میکرو­مول در لیتر کلرید­سرب و عدم مصرف کلرید­کادمیوم و کم­ترین مقدار با 66/0واحد بین­اللملی بر گرم وزن تازه بافت مربوط به تیمار120 میکرو­مول در لیترکلرید­سرب × استفاده به میزان90 میکرو­مول در لیتر کلرید کادمیوم حاصل شد. به­طور­کلی کاهش رشد گیاه جو به­دلیل غلظت بالای فلزات سنگین کلرید­سرب و کلرید­کادمیوم بود. در این پژوهش بهترین تیمار، تیمار عدم مصرف کلرید­سرب و عدم مصرف کلرید­کادمیوم است.

کلیدواژه‌ها