تاثیر آلودگی سرب و کادمیوم بر جوانه‌زنی بذر سورگوم(Sorghum bicolor L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین- ایران.

2 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین- ایران

3 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران- ایران

چکیده

به­منظور بررسی اثر آلودگی سرب و کادمیوم بر جوانه­زنی بذر سورگوم رقم کیمیا، آزمایشی در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-  پیشوا، به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سـه تکرار انجام شد. عوامل مورد بررسی عبارتند از: کلرید­سرب در سه سطح (صفر، 60 و 120 میکرو­مول در لیتر) و کلرید­کادمیوم در چهار سطح (صفر، 30، 60 و 90 میکرو­مول در لیتر). نتایج تجزیه واریانس نشان داد که کلرید­سرب بر صفات درصد جوانه­زنی نهایی، وزن تر ریشه­چه، وزن تر ساقه­چه درسطح پنج درصد و بر صفات وزن خشـک ریشه­چه، وزن خشک ساقه­چه، طول ریشه­چه، آنزیم کاتالاز و آنزیم اسید فسفاتاز در سطح یک درصد معنی­دار بود. اثرساده کلرید­کادمیوم بر صفات وزن تر ریشـه، وزن خشک ساقه­چه، طول ریشه­چه، در سطح پنج درصد و بر صفات آنزیم کاتالاز و آنزیم اسید فسفاتاز در سطح یک درصد معنی­دار بود. اثرات متقابل کلرید­سرب و کلرید­کادمیوم بر صفات وزن خشک ساقه­چه، طول ریشه­چه در سطح یک درصد معنی­دار بود و بر سایر صفات معنی­دار نبود. مقایسه میانگین اثرات متقابل کلرید­سرب و کلرید­کادمیوم بر طول ریشه­چه نشان داد که بیش­ترین مقدار با چهار میلی­متر مربوط به تیمار بدون استفاده از کلرید­سرب و کلرید­کادمیوم و کم­ترین مقدار با 8/1 میلی­متر مربوط به تیمار 120 میکـرو­مول در لیتـر کلـرید­سرب و 90 میکـرو­مول کلـرید­کادمیوم بود. همچنین مقایسـه میانگیـن اثرات متقابـل کلرید­سرب و کلرید­کادمیوم بر وزن خشک ساقه­چه نشان داد که بیش­ترین و کم­ترین مقدار به­ترتیب با 018/0 گرم و 001/0 گرم مربوط به تیمار عدم مصرف کلرید­سرب و 60 میکرو­مول بر لیتر کلرید­کادمیوم و تیمار 120 میکرو­مول در لیتر کلرید­سرب و 90 میکرو­مول در لیتر کلرید­کادمیوم بود. بهترین عملکرد در صفات مورد بررسی مربوط به تیمار شاهد بود.

کلیدواژه‌ها