تاثیر تاریخ‌کاشت، کود‌های شیمیایی سوپر‌فسفات‌تریپل و سولفات‌روی بر عملکرد کمی یونجه یک‌ساله (Medicagoscutellata cv Rabinson) در کشت تابستانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

چکیده

به­منظور بررسی تاثیر تاریخ­کاشت، کود­های شیمیایـی سوپر­فسفـات­تریپـل و سولفات­روی بر عملکرد کمی یونجه یک­ساله(Medicago scutellata cv Rabinson)  در کشت تابستانه آزمایشی به­صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در چهـار تکـرار در مزرعـه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان در خرم آباد اجرا شد. عامل اصلی شامل تاریخ کاشت در دو سطح T1: )سی­ام خرداد ماه( و T2: )بیست و پنجم تیر ماه(، عامل فرعی به­صورت فاکتوریل شامل کود سوپر­فسفات­تریپل در سه سطح P0=0، P1=150 و P2=250 و کود سولفات­روی نیز در سه سطح  Zn1=50 ,Zn0=0و Zn2=100 کیلوگرم در هکتار بود. نتایج نشان داد که اثـرات متقـابل سه­گانـه تاریـخ کشت، کـود سوپر­فسفات­تریبل و کود سولفات­روی بر عملکرد بیولوژیک و وزن هزار دانه در سطح احتمال یک درصد و بر عملکرد دانه و شاخص برداشت در سطح احتمال پنج درصد معنی­دار بود. مقایسه میانگین اثرات متقابل سه­گانه بر عملکرد بیولوژیک نشان داد که بیش­ترین عملکرد بیـولـوژیک (6/3504 کیلـو­گرم در هکتـار) در تیمار 150 کیلو­گـرم در هکتار کـود سوپر­فسفات­تریپل+50 کیلو­گرم در هکتار سولفات­روی در تاریخ­کاشت دوم (T2P1Zn1) و کم­ترین آن در تیمار بدون کود سولفات­روی و سوپر­فسفات­تریپل در تاریخ­کاشت دوم(T2P0Zn0)  بود. مقایسه میانگین اثرات متقابل سه­گانه نشان داد که بیش­ترین عملکرد دانه مربوط به تیمار 250 کیلو­گرم در هکتار کـود سوپـر­فسفات­تریپل +50 کیلوگـرم در هکتار سولفات­روی در تاریخ­کاشت دوم ( (T2P2Zn1با 9/807 کیلو­گرم در هکتار و کم­ترین آن مربوط به تیمار150 کیلو­گرم در هکتار کود سـوپر­فسفات­تریپل + بدون سولفات­روی در تـاریخ کاشت دوم (T2P1Zn0) با 5/149 کیلو­گـرم در هکتار بود. بنا­بر­این از نظر تولید علوفه خشک تیمار 150 کیلو­گرم در هکتار کود سوپر­فسفـات­تریپل+50 کیلوگـرم در هکتار سولفات­روی در تاریـخ­کاشت دوم (T2P1Zn1) و عملکرد­دانه تیمار 250 کیلـو­گرم در هکتار کــود سوپر­فسفات­تریپل+50 کیلو­گرم در هکتار سولفات­روی در تاریخ­کاشت دوم (T2P2Zn1) قابل توصیه است.
 

کلیدواژه‌ها