اثر کاربرد خارجی گلایسین بتائین بر عملکرد و متغیر‌های فیزیولوژیکی گیاه کلزا تحت رژیم‌های مختلف آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، تهران – ایران

2 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین- ایران

3 مرکز تحقیقات فنآوری‌های نوین تولید غذای سالم، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، تهران، ایران.

چکیده

به­منظور بررسی تاثیر محلول­پاشی گلایسین بتائین بر صفات زراعی و فیزیولوژیک کلزا در شرایط کم­آبی در منطقه ورامین، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد ورامین به­صورت کرت خرد شده در قالب بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. عوامل مورد بررسی در این آزمایـش شامل تنش کـم­آبی در سـه سطح (I1- آبیـاری معمول، mm 60 تبـخیر از تشتک تبخیر، I2 - تنش ملایم، mm 90 تبخیر از تشتک تبخیر و  I3- تنش شدید،mm 120 تبخیر از تشتک تبـخیـر) و محلـول­پاشـی گلایسیـن بتائیـن در چهـار سطـح (B1- آب خـالـص، B2 - 5/1در هـزار،  B3- دو در هـزار و - B45/2 در هزار) بودند. اثرات متقابل سطوح آبیاری و محلول­پاشی گلایسن بتائین بر عملکرد دانه، محتوای گلایسین بتائین، محتوای مالون دی آلدئید، محتوای کلروفیل  aو b معنی­دار بود. به­طور کلـی با افـزایش غلظت گلایسیـن بتائیـن به­ویژه تحت شـرایط محدودیت شـدیـد آبیـاری، میـزان عملکـرد دانـه و صفات ذکـر شـده (به­جـز محتـوای مالون دی آلدئید) افزایش یافت. اثر متقابل دور آبیاری و غلظت گلیسین بتائین در محتوای پرولین و RWC معنی­دار نشد. اما اثرات ساده عوامل مذکور در این صفات معنی­دار بود. بالا­ترین محتوای رطوبت نسبی (87/80 درصد) و محتوای پرولین (7/15 میکرو­مول بر گرم وزن تر) به­ترتیب در غلظت 5/2 در هزار و 5/1 در هزار گلایسین بتائین مشاهده شد. در حالی که محتوای پرولین در تیمار 5/2 در هزار گلایسین بتائین به کم­ترین مقدار خود رسید

کلیدواژه‌ها