بررسـی اثـرتـاریـخ کاشت و سطـوح مختلف ورمی‌کمپـوست بـر صفـات کیفـی گیـاه استـویـا (Stevia rebaudianaBertoni)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران

2 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران.

چکیده

به­منظور بررسـی اثر تاریـخ کاشت و سطـوح مختلف ورمی­کمپـوست بر صفـات کیفـی گیـاه استویـا (SteviarebaudianaBertoni)، آزمایشی در مزرعه آموزشی – پژوهشی دانشکده کشاورزی واحد ورامین واقع در استان تهران - شهرستان ورامین در سال 1393، به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمار­های آزمایش شامل تاریخ کاشت در چهار سطح: 15 فروردین، 30 فروردین، 15 اردیبهشت و 30 اردیبهشت و سطوح مختلف ورمی­کمپوست در چهار سطح: شاهد (عدم مصرف)، کاربرد پنج تن ورمی­کمپوست در هکتار، کاربرد 10 تن ورمی­کمپوست در هکتار و کاربرد 15 تن ورمی­کمپوست در هکتار بودند. نتایج نشان داد که تاریخ کاشت و ورمی­کمپوست بر میزان استویوزید، گلیکوزید، ریبودیوزید، کلروفیلa، کلروفیل bتأثیر معنی­داری داشت؛ بیش­ترین مقدار محتوای استویوزید مربوط به تیمار کشت در تاریخ 15 اردیبهشت با کاربرد 15 تن در هکتار ورمی­کمپوست با 4/4درصد و کم­ترین مقدار مربوط به تیمار تاریخ کاشت 30 اردیبهشت و شاهد (عدم مصرف ورمی­کمپوست) با 80/2 درصد بود بیش­ترین محتوای ریبودیوزید از تیمار تاریخ کاشت 15 اردیبهشت و کاربرد 15 تن ورمی­کمپوست در هکتار با 10/3 درصد و کم­ترین میزان از تیمار تاریخ کاشت 15 فروردین و شاهد (عدم مصرف ورمی­کمپوست) با 38/1 درصد به­دست آمد و بالا­ترین میزان محتوای گلیکوزیدهای استویول از تیمار کاشت در تاریخ 15 اردیبهشت و کاربـرد 15 تن در هکتـار ورمی­کمپوست با 53/7 درصـد و کم­ترین میزان محتـوای گلیکوزیـد­های استویول از تیمـار کاشت 15 فـروردین و شاهد (عدم مصرف ورمی­کمپوست) با 38/4 درصد بود، بیش­تریـن میـزان محتـوای کلـروفیل a از تیمار کشت در تاریـخ 15 اردیـبـهشت و کاربـرد 15 تتن در هکتـار ورمی­کمپوست با mg.m3/1 و کم­ترین مربوط از تاریخ کاشت 15 فروردین و شاهد (عدم مصرف ورمی­کمپوست) با mg.m 41/0حاصل شد و بالا­ترین محتوای کلروفیـل b از تیمار تاریـخ کاشت 15 اردیبهشت و کاربرد 15 تـن ورمی­کمپوست با mg.m 44/0 به­دست آمد که تفاوت معنی­داری با تیمار تاریخ کاشت 15 اردیبهشت و کاربرد 10 تن ورمی­کمپوست نداشت و کم­ترین مقدار محتوای کلروفیل  bاز تیمار تاریخ کاشت 15 فروردین و عدم مصرف ورمی­کمپـوست با mg.m 15/0 حاصـل شـد. کاربـرد 15 تن ورمی­کمپـوست در تـاریـخ کاشت 15 اردیبهشت بیش­ترین تأثیر را در صفات مورد اندازه­گیری داشت.
 

کلیدواژه‌ها