تاثیر محلول‌پاشی پوترسین بر خصوصیات مورفولوژیک گندم رقم SW-82-9 تحت شرایط تنش قطع آبیاری در منطقه ورامین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا، ورامین – تهران، ایران.

2 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا، ورامین – تهران، ایران

چکیده

چکیده
این مطالعه به­منظور ارزیابی اثر محلول­پاشی پوترسین بر عملکرد خصوصیات مورفولوژیک گندم رقم SW-82-9 تحت شرایط تنش قطع آبیاریبه­صورت کرت خرد شده (اسپیلیت پلات) در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه دانشگاه آزاداسلامی واحد ورامین - پیشوا اجرا شد. عامل اصلی شامل چهار سطح آبیاری معمول، قطع آبیاری در مرحله­ی ساقه­دهی، قطع آبیاری در مرحله­ی گلدهی و قطع آبیاری در مرحله­ی زایشی یا پر شدن دانه و عامل فرعی (محلول­پاشی پوترسین) شامل محلول­پاشی با آب مقطر، محلول­پاشی پوترسین با غلظت 75 و150 قسمت در میلیون بود. نتایج نشان داد کم­ترین میزان ارتفاع گیاه و طول سنبله در مرحله قطع آبیاری در مرحله ساقه دهی و گلدهی به ترتیب با 29/70 و 86/8 سانتی­متر و بیش­ترین ارتفاع گیـاه و طول سنبلـه در مرحلـه آبیاری معمول و محلول­پاشی پوترسین با غلظت 150 قسمت در میلیون به­میزان 04/84 و 06/11 سانتی­متر بود. کم­ترین عملکرد دانه و شاخص برداشت نیز در مرحله توقف آبیاری در مرحله گلدهی به­میزان 7/5045 و16/38 درصد و بیش­ترین عملکرد دانه و شاخص برداشت در مرحله آبیاری معمول به­میزان0/6427 و 8/42 درصد بود. محلول­پاشی پوترسین با غلظت 150 قسمت در میلیون باعث افزایش ارتفاع گیاه (04/84 سانتی­متر) و طول سنبله (06/11 سانتی­متر)، عملکرد دانه (3/6582) و شاخص برداشت (24/43 درصد) نسبت به گروه شاهد شد. درتمامی تیمار­های محلول­پاشی برگی پوترسین، عملکرد دانه با صفات طول سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک و تعداد سنبله در متر­مربع همبستگـی مثبت و معنی­دار داشت. به­نظر می­رسد محلول­پاشی پوترسین باعث بهبود صفات مورفولوژیک گندم می­شود.
 

کلیدواژه‌ها