تأثیر عصاره هیدروالکلی گیاهان دارویی آویشن باغی، نعناع فلفلی و ترکیب آن‌ها بر عملکرد (صفات کمی)تخم‌مرغ در مرغ‌های تخم‌گذار سویه لوهمن لایت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه تغذیه دام، دانشگاه پیام نور واحد پردیس.تهران- ایران

چکیده

به­منظور بررسـی تأثیـر عصـاره گیـاهـان دارویـی آویـشن باغـی و نـعنـاع فلفلـی و ترکیـب آن­هـا بر صفـات کمی (عملکردی) تخم­مرغ، آزمایشی بر 80 قطعـه مرغ تخـم­گـذار مسن سـویه لوهمن لایت )ال اس ال) (lohmann-selected-leghorn) از سن 60 تا 68 هفتگی به­صورت طرح کاملا" تصادفی با چهار تیمار و پنج تکرار انجام شد. تیمار­ها شامل تیمار کنترل، عصاره گیاهی نعناع فلفلی ( 5/0 درصد)، عصاره گیاهی آویشن باغی ( 5/0 درصد) و عصاره نعناع فلفلی (25/0 درصد) + عصاره آویشن باغی (25/0 درصد) بود. کلیه عصاره گیاهان دارویی با غلظت مورد نظر همراه آب آشامیدنی استفاده شد. نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از ترکیب توأم عصاره­های گیاهی آویشن باغی و نعناع فلفلی به­طور معنی­داری نسبت به تیمار شاهد، موجب افزایش وزن تخم­مرغ و در نهایت افزایش درصد تولید، تولید توده­ای، خوراک مصرفی و کاهش ضریب تبدیل غذایی شد. مصرف عصاره گیاهان دارویی به­تنهایی از نظر آماری تفاوت معنی­داری با تیمار کنترل در صفات وزن تخم­مرغ، درصد تولید، تولید توده­ای، خوراک مصرفی و کاهش ضریب تبدیل غذایی نشان نداد (0.01>P). حداکثر وزن تخم­مرغ به میزان 35/64 گرم، بالا­ترین درصد تولید به میزان 22/84 درصد، بیش­ترین تولید توده­ای به میزان 11/54 گرم، کم­ترین خوراک مصرفی به میزان 80/121 گرم و کم­ترین ضریب تبدیل به میزان 90/1 در تیمار مخلوط آویشن باغی و نعناع فلفلی به­دست آمد. بنا­بر­این نتیجه­گیری می­شود که استفـاده از 25/0 درصد آویشـن باغی به­همراه 25/0 درصد نعناع فلفلی در آب آشامیدنی مرغ­های تخم­گذار سویه لوهمن لایت دارای اثر­های مثبتی بر صفات کمی (عملکردی) در مقایسه با سایر گروه­های آزمایشی است.

کلیدواژه‌ها