عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه محصولات کشاورزی (مطالعه موردی: کشت پسته درمناطق روستایی شهرستان ابرکوه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام (ره)، شهر ری، تهران، ایران.

2 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی (گرایش: برنامه‌ریزی فضایی و کارآفرینی)، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

امروزه رشد روز­‌افزون جمعیت و تقاضا برای محصولات کشاورزی و غذایی متنوع و بیشتر، ضرورت سرمایه­گذاری و حمایت بیمه­ای از کشاورزی و تولید­کنندگان محصولات کشاورزی را دو چندان نمود. چرا که کشاورزی به­عنوان بخش اول فعالیت­های اقتصادی بشر همواره نقش اساسی در حیات و توسعه جوامع از جمله جوامع روستایی دارد. که در این بین محصول پسته به­دلیل دارا­بودن ارزش غذایی بالا، مورد تقاضای بازار­های بین­المللی، و مطابق با شرایط آب و هوایی کشور باید مورد توجه قرار­گیرد. مقاله حاضر از نظر هدف کاربردی، از نوع تحلیلی- توصیفی و با رویکرد پیمایشی بود. در این مقاله به موضوع سازه­های موثر بر پذیرش بیمه (مورد پژوهش: کشت پسته در مناطق روستایی شهرستان ابرکوه) پرداخته شـد و نحـوه گردآوری اطلاعات به­صورت کتابخانه­ای و میدانی (استفاده از مقالات، کتاب­ها، پایان­نامه­ها، سازمان­های مختلف، نرم افزار­های،  Minitabو SPSS) و با استفاده از رگرسیون لجستیک بررسی گردید. جامعه آماری پژوهش آن دسته از ساکنان روستایی شهرستان ابرکوه بودند که به کشت پسته مشغول هستند (چه به­صورت فعالیت اصلی یا به­عنوان فعالیت فرعی در کنار سایر مشاغل یا سایر کشت­ها). داده­های مورد نیاز با استفاده از 141پرسشنامه و از طریق نمونه­گیری تصادفی در فصل زراعی 1394-1395 گردآوری شد. به­منظور سنجش روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی و برای سنجش پایایی آن از آماره آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن در حد 85% تعیین گردید. نتایج این پژوهش نشان داد، سازه­هایی مانند: سطح تحصیلات پسته­کاران، عملکرد محصول، وضعیت شغلی، میزان ارائه بموقع خدمات، رضایت از غرامت دریافتی، ارتباط با کارشناسان و مروجان ترویج، شرکت در کلاس­ها و میزان عضویت در تشکل­ها رابطه مثبت و معنی­داری با میزان پذیرش بیمه محصول پسته دارند. همچنین میزان رضایت از غرامت دریافتی، مهم­ترین سازه در پذیرش بیمه محصول پسته در بین پسته­کاران روستایی شهرستان ابرکوه است.
 

کلیدواژه‌ها