اثر علفکش‌‌ها و انواع مالچ بر بعضی صفات مورفولوژیک و عملکرد ذرت شیرین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد واحد ورامین-پیشوا، ورامین- ایران.

2 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد واحد ورامین-پیشوا، ورامین- ایران

3 مرکز تحقیقات فنآوری‌های نوین تولید غذای سالم، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، تهران، ایران.

چکیده

در ایران هیچ علفکشی برای ذرت شیرین به ثبت نرسیده و علف­های هرز به­شدت موجب افت عملکرد می­‌شوند. برای بررسی تاثیر علف­کش­های رایج در ذرت دندانی و مالچ بر رشد و عملکرد ذرت شیرین و علف­های هرز، آزمایشی به­صورت بلوک­های کاملا تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا در سال 1394 انجام شد. تیمار­ها عبارت بودند از: 1- علف­کش نیکو­سولفورون (با نام تجاری کروز، 5/1 لیتر در هکتار)، 2- مخلوط علف­کش نیکو­سولفورون+ ریم‌­سولفورون (با نام تجاری اولتیما، 175 گرم در هکتار)، 3- بنتازون (5/2 لیتر در هکتار)، 4- مصرف پیش‌­رویشی مخلـوط علف­کش­هـای آترازیـن (5/1 کیلـو­گرم) + استا­کلـر (چهـار لیتـر در هکتـار)، 5- مخلـوط علـف­کش­های نیکـوسـولفـورون (یک لیتر در هکتار) + برومایسید ام-آ (یک لیتر در هکتار)، 6- مالـچ پلاستیک نقره­ای روی سیاه (به­ضخامت 40 میکرون)، 7- مالـچ زیست تخـریب آبـی (بـه ضخـامت 50 میکرون)، 8- تیمار بدون کنترل، 9- تیمار کنترل کامل علف­های هرز با وجین دستی. کاربرد مخلوط علف­کش­های آترازین + استا­کلر به­طور 100درصد علف­های هرز را کنترل کرد که از نظر آماری اختلاف معنی­داری با تیمار کنترل کامل با وجیـن دستـی نداشت. بالا­ترین طول و قطر ساقه و بیش­ترین وزن خشـک کل ذرت به ترتیب با 134 سانتی­متر و 25 میلی­متر و 5888 کیلو­گرم بر هکتـار در مرحلـه ظهـور ابریشم در همین تیمار به­دست آمد. با توجه به کنتـرل صد در صدی علف­های هـرز، بیش­ترین عملکـرد بلال (13110 کیلـو­گرم بر هکتار) در تیمار مخلوط علف­کش­های آترازین+ استاکلر ثبت شد، همچنین بالا­ترین درصد قند محلول مربوط به تیمار مالچ زیست تخریب (2/13 درصد) و بالا­ترین درصد پروتئین دانه در تیمار کروز (4/2 درصد) بـود که نشان­دهنده عـدم تاثیـر کنتـرل علف هرز بر آن­ها می­باشـد. به­نظر می­رسـد اگرچـه کاربـرد علفکش­های پیش­‌رویشی در کنترل علف­های هرز صد در صد موفق بود اما با در نظر­گرفتن اینکه ذرت شیرین مصرف تازه­‌خـوری دارد، استفـاده از مالچ در کاشت این گیاه می­تواند مشکلات باقی ماندن سموم در خاک و دانه را مرتفع نماید

کلیدواژه‌ها