بررسی اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی سلنیوم بر صفات مرفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین- ایران

2 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین- ایران.

چکیده

به­منظور بررسی اثر محلول­پاشی سلنیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ تحت شرایط تنش خشکی، آزمایشی در مزرعه آموزشی– پژوهشی دانشکده کشاورزی واحد ورامین واقع در استان تهران- شهرستان ورامین در سال 1393به­صورت کرت خرد شده (اسپلیت پلات) در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمار­های آزمایش شامل عامل اول تنش خشکی در سه سطح: [50 میلی­متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A (آبیاری معمول)، 80 میلی­متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A (تنش متوسط)، 110 میلی­متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A (تنش شدید)] و عامل دوم محلول­پاشی سلنیوم در چهار سطح شامل: [محلول­پاشی آب خالص، 100 میلی­گرم در لیتر، 200 میلی­گرم در لیتر، 300 میلی­گرم در لیتر] بودند. نتایج نشان داد که تنش خشکی و کاربرد سلنیوم تأثیر معنی­داری بر ارتفاع بوته، ارتفاع محل اولین انشعاب از خاک، قطر طبق، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، وزن هزار دانه، تعداد دانه در طبق، تعداد طبق، تعداد شاخه فرعی، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه و شاخه، وزن خشک طبق داشت اما تأثیر تیمار­های اعمال شده بر قطر ساقه، شاخص برداشت معنی­دار نبود. اثر متقابل تنش خشکی و محلول­پاشی سلنیوم نیزبر صفات مورد آزمایش تاثیر معنی­داری داشت و محلول­پاشی 300 میلی­گرم در لیتر سلنیوم به­همراه آبیاری معمول، بیش­ترین تأثیر را در صفات مورد اندازه­گیری داشت. 

کلیدواژه‌ها