اثر تاریخ کاشت و مقادیر ورمی‌کمپوست بر صفات کمی گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران

چکیده

به­منظور بررسی اثر تاریـخ کاشت و سطـوح مختلـف ورمی­کمپـوست بر صفـات کمـی و کیفـی گیـاه استـویا (Stevia rebaudiana Bertoni)، آزمایشی در مزرعه آموزشی – پژوهشی دانشکده کشاورزی واحد ورامین در سال 1393 در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمار­های آزمایش شامل عامل اصلی، تاریخ کاشت که در چهار سطح: 15 فروردین، 30 فروردین، 15 اردیبهشت و 30 اردیبهشت و عامل فرعی سطوح مختلف ورمی­کمپوست در چهار سطح: شاهد (عدم مصرف)، کاربرد پنج تن ورمی­کمپوست در هکتار، کاربرد 10 تن ورمی­کمپوست در هکتار و کاربرد 15 تن ورمی­کمپوست در هکتار بودند. نتایج نشان داد تاریخ کاشت و ورمی­کمپوست و اثر متقابل آن­ها بر طول ساقه، وزن خشک برگ، وزن خشک اندام هوایی، طول میانگره معنی­دار بود بیش­ترین طول ساقه و وزن خشک برگ و طول میانگره و وزن خشک اندام هوایی از تیمار کشت در 15 اردیبهشت با کاربرد 15 تن در هکتار ورمی­کمپوست به­ترتیب با متوسط 33/94 سانتی­متر، 67/15 گرم و 64/6 سانتی­متر 70/39 گرم حاصل شد و کم­ترین میزان طول ساقه و وزن خشک برگ و طول میانگره و وزن خشک اندام هوایی از تیمار 15 فروردین و شاهد با میانگین 66/61 سانتی­متر، 52/6 گرم، 67/3 سانتی­متر 90/16 گرم حاصل شد نتایج نشان داد کاربرد 15 تن ورمی­کمپوست در تاریخ کاشت 15 اردیبهشت بیش­ترین تأثیر را در صفات مورد اندازه­گیری را داشت. 

کلیدواژه‌ها