تأثیر عصاره هیدروالکلی گیاهان دارویی آویشن باغی، نعنـاع فلفلـی و ترکیب آن‌ها بر صفات کیفی تخم‌مرغ در مرغ‌های تخم‌گذار سویه لوهمن لایت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رشته تغذیه دام، دانشگاه پیام نور واحد پردیس، پردیس- تهران، ایران.

2 رشته تغذیه دام، دانشگاه پیام نور واحد پردیس، پردیس- تهران، ایران

چکیده

به­منظور بررسی تأثیر عصاره گیاهان دارویی آویشن باغی و نعناع فلفلی و ترکیب آن­ها بر صفات کیفی تخم­مرغ، آزمایشی روی 80 قطعه مرغ تخم­گذار مسن سویه لوهمن لایت )ال اس ال) (lohmann-selected-leghorn) از سن 60 تا 68 هفتگی به­صورت طرح کاملا" تصادفی با چهار تیمار و پنج تکرار انجام شد. تیمار­ها شامل تیمار کنتـرل، عصـاره گیـاهی نعنـاع فلفلـی ( 5/0 درصد)، عصاره گیاهی آویشن باغی (5/0 درصد) و عصاره نعناع فلفلی (25/0 درصد) + عصاره آویشـن باغـی (25/0 درصد) بود. کلیـه عصاره گیاهان دارویی با غلظت مورد نظر همراه آب آشامیدنی استفاده شد. نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از ترکیب توأم عصاره­های گیاهی آویشن باغی و نعناع فلفلی به­طور معنی­داری نسبت به تیمار شاهد، موجب افزایش وزن زرده تخم­مرغ و مصرف عصاره آویشن باغی به تنهایی به­طور معنی­داری نسبت به تیمار شاهد، سبب افزایش واحد هاوو سفیده غلیظ و کاهش وزن کلسترول زرده تخم­مرغ شد. مصرف عصاره گیاهان دارویی نعناع فلفلی به­تنهایی از نظر آماری تفاوت معنی­داری با تیمار کنترل در صفات وزن زرده، وزن کلسترول زرده، واحد هاوو نشان نداد (0.01>P). استفاده از عصاره گیاهی آویشن باغی به تنهایی موجب کاهش معنی­دار کلسترول و افزایش معنی­دار واحد هاوو سفیده غلیظ شد، اما استفاده از تیمار­های آزمایشی، تاثیر معنی­داری بر افزایش ضخامت پوسته تخم­مرغ نداشت، اگر­چه استفاده از ترکیب عصاره گیاهان دارویی آویشن باغی و نعناع فلفلی سبب افزایش ضخامت پوسته تخم­مرغ گردید اما این تفاوت از نظر آماری معنی­دار نبـود (0.01>P). حداکثر وزن زرده تخم­مرغ به­مقدار 88/19 گرم در تیمار مخلـوط آویشن باغـی و نعنـاع فلفلـی، بیش­ترین واحد هاوو به میزان 27/85 در تیمار آویشن باغی و کم­ترین وزن کلسترول زرده به­مقدار 00/181 گرم در کل زرده به­دست آمد. بنا­بر­این نتیجه­گیری می­شود که استفاده از 25/0 درصد آویشن باغی به­همراه 25/0 درصد نعنـاع فلفلـی و استفاده از 5/0 درصد آویشـن باغـی در آب آشامیدنـی مرغ­های تخـم­گذار سویه لوهمن لایت دارای اثر­های مثبتی بر صفات کیفی در مقایسه با سایر گروه­های آزمایشی است.
 

کلیدواژه‌ها