تاثیر پرایمینگ هورمون اکسین و جیبرلیک اسید بر کاهش زوال بذر ذرت رقم سینگل کراس 704

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین- تهران- ایران

2 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران

چکیده

به­منظور بررسی اثر پرایمینگ هورمون جیبرلیک اسید و اکسین بر صفات جوانه­زنی بذور زوال یافته ذرت رقم سینگل کراس 704 تهیه شده از مرکز تحقیقات کشاورزی، آزمایشی در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا به­صورت طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. تیمار­های آزمایش، شامل تیمار پیری تسریع شده در سه سطح (صفر، هفت و 14روز)، تیمار هورمون پرایمینگ اکسین در چهار سطح (صفر، 50، 100 و 150ppm) و تیمار هورمون پرایمینگ جیبرلیک در چهار سطح (صفر، 200، 400 و600ppm ) بود. صفات درصد جوانه­زنی، متوسط سرعت جوانه­زنی روزانه، بنیه بذر، شتاب متوسط جوانه­زنی، طول ریشه­چه، طول ساقه­چه، شاخص جوانه­زنی، وزن خشک شده گیاهچه، آزمون سرما، آزمون هدایت الکتریکی قبل و بعد از پرایمینگ، شاخص طولی بنیه گیاهچه، نسبت طول ریشه­چه به ساقه­چه و میانگین مدت جوانه­زنی تحت تاثیر تیمار­ها قرار گرفتند و اختلافات به­وجود آمده در سطح یک و پنج درصد معنی­دار شد. نتایج جدول مقایسه میانگین­ها، صفات مورد ارزیابی را از لحاظ آماری، در گروه­های متفاوت قرار داد. تیمار پیری تسریع شده، پایین­ترین میزان میانگین­ها را در مقایسه با شاهد در اکثر صفات مورد ارزیابی داشت و نشان داد که فرسودگی بذر تاثیر نا­مطلوبی بر صفات مرتبط با جوانه­زنی داشت.

کلیدواژه‌ها