بررسی کاربرد کود‌های بیولوژیک ازتوباکتر و آزوسپیریلوم به همراه کـود دامی بر صفات زراعی ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) رقمKSC647

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین- ایران

2 مرکز تحقیقات فنآوری‌های نوین تولید غذای سالم، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، تهران، ایران

چکیده

کود­های زیستی حاوی تعـداد کافـی از یک یا چند گونـه از ریز­سـاز­واره­های مفید خاکـزی هستند قادرند عناصـر غذایی را از شکل بلا­استفاده، به­شکل قابل استفاده، تبـدیل کنند. بدین منظور جهت بررسی اثر کود دامی به­همراه تلقیح بذر با کـود زیستـی تثبیت کننده نیتـروژن بر صفات زراعی ذرت دانـه­ای رقم KSC647 آزمایشـی به­صورت فاکتـوریل در قـالب طـرح بلوک­های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعـه پژوهشـی دانشکـده کشـاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحـد ورامین اجـرا شد. عـوامل آزمایش شـامل کـود دامی: M1 استفـاده 30 تن در هکتـار کـود دامی و M2 عـدم مصرف کـود دامی، عامل دیگر کـود زیستـی شامل سویـه کـود زیستـی ازتوباکترchroococcum)  (Azotobacter: (Az1) تلقیح بذر با کود زیستی ازتوباکتر و (Az0) عدم تلقیح بذر با کود زیستی ازتوباکتر و عامل سوم شامل سویه کود زیستی آزوسپیریلوم (Azosprillum brasilense):  (As1)تلقیح بذر با کود­زیستی آزوسپیریلوم و (As0) عدم تلقیح بذر با کود زیستی آزوسپیریلوم. نتایج نشان داد بیش­ترین مقدار عملکرد دانه (Kg.ha 3/12833)، عملکرد بیولوژیک (Kg.ha 8/29997) وزن هزار دانه (g 1/282) و تعداد دانه در بلال(N.o 3/495)، از تیمار مصرف توام کود دامی و تلقیح بذر با ازتوباکتر و آزوسپیریلوم حاصل شد. کم­ترین مقدار شاخص برداشت و درصد روغن دانه نیز از این تیمار به­دست آمد. به­نظر می­رسد فراوانی نیتروژن حاصل از کود دامی در ابتدای رشد باعث بهبود رشد رویشی گردید و در اواسط رشد باکتری­های تثبیت کننده نیتروژن توانستند نیتروژن خاک را تثبیت کند در اختیار گیاه قرار­دهند. همیاری این دو عامل باعث شد که نیتروژن مورد نیاز گیاه تا پایان رشد در اختیار گیاه قرار داشته باشد و بدین ترتیب بالا­ترین میزان عملکرد و اجزای عملکرد حاصل شود.
 

کلیدواژه‌ها