تاثیر کود‌های بیولوژیک و شیمیایی و مصرف اسید سالیسیلیک بر روی خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد ذرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد آیت‌الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی،آمل، ایران

چکیده

امروزه، با مطرح شدن کشاورزی پایدار و کاهش مصرف کود­های شیمیایی، استفاده از کود­های زیستی مثل قارچ­های میکوریزا در بسیاری از مناطق دنیا گسترش یافته است. از طرفی سالیسیلیک اسید می­تواند نقش مهمی در افزایش تولید و کاهش مصرف کود­های شیمیایی داشته باشد. به­منظور بررسی اثر کود­های بیولوژیک و شیمیایی به همراه مصرف سالیسیلیک اسید بر روی خصوصیات زراعی ذرت آزمایشی به­صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد در سال 1391 انجام شد. عوامل آزمایش شامل سه سطح کود فسفر (صفر، 100 و 150 کیلو­گرم در هکتار)، دو سطح کود بیولوژیک (قارچ میکوریزا) (تلقیح بذر و عدم تلقیح بذر) و دو سطح سالیسیلیک اسید (5/0 و یک میلی­مولار) بود. نتایج نشان داد که کود فسفر و میکوریزا تأثیر معنی­داری بر ارتفاع بوته، قطر ساقه، طول بلال، قطر بلال، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک داشتند، با مصرف 150 کیلوگرم فسفر در هکتار عملکرد دانه به­مقدار 9006 کیلوگرم به­دست آمد که 48درصد بیش­تر از تیمار عدم مصرف بود. در حالت تلقیح بذور با میکوریزا به­مقدار 8412 کیلو­گرم در هکتار به­دست آمد که 24درصد بیش­تر از تیمار عدم تلقیح بذور بود. سالیسیلیک اسید تأثیر معنی­داری بر ارتفاع بوته، قطر ساقه، طول بلال، قطر بلال، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت داشت. با مصرف یک میلی­مولار سالیسیلیک اسید، عملکرد دانه به­مقدار 8316 کیلوگرم در هکتار به­دست آمد که 24درصد بیش­تر از تیمار عدم مصرف بود. اثر متقابل فسفر و میکوریزا بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک معنی­دار بود. اثر متقابل سالیسیلیک اسید و فسفر و اثر سه گانه تیمار­های آزمایش نیز تنها بر عملکرد دانه معنی­دار بود.

کلیدواژه‌ها