اثر پرایمینگ و محلول‌پاشی بتائین گلایسین بر برخی خصوصیات جوانه‌زنی و مورفو‌فیزیولوژیک لوبیا رقم درخشان تحت تنش شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا- ورامین، تهران، ایران

چکیده

به­منظور بررسی اثر کاربرد بتائین گلایسین بر برخی خصوصیات جوانه­زنی و مورفو­فیزیولوژیک لوبیا تحت تنش شوری آزمایشی در تابستان سال 1394 در آزمایشگاه فیزیولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار سطح (صفر، دو، چهار و شش میلی­مولار)  NaClو سه سطح بتائین گلایسین (صفر، پنج و ppm10) در سه تکرار انجام شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اثر تنش شوری بر شاخص جوانه­زنی، وزن خشک ریشه­چه، کلروفیل کل، درصد پروتئین برگ، محتوای پرولین برگ، میزان پایداری غشای سلول و محتوای آب نسبی برگ در سطح یک درصد معنی­دار بود. همچنین اثر کاربرد بتائین گلایسین بر تمامی صفات مورد بررسی به­غیر از میزان پایداری غشای سلول معنی­دار بود. بررسی اثرات متقابل نشان داد که اثر متقابل شوری در محلول­پاشی بتائین گلایسین بر شاخص جوانه­زنی، کلروفیل کل، درصد پروتئین برگ و محتوای پرولین برگ معنی­دار شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که از نظر شوری بهترین تیمار آب خالص (شاهد) بود که باعث بهبود اکثر صفات اندازه­گیری به­غیر از وزن خشک ریشه­چه در گیاه لوبیا قرمز گردید. همچنین کاربرد بتائین گلایسین در شرایط تنش شوری توانست سبب بهبود اثرات منفی ناشی از تنش شوری گردد.

کلیدواژه‌ها