اثر به‌کارگیری نیترات کلسیم بر کیفیت میوه خیار (Cucumis sativus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 گروه باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

3 گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

چکیده

از آنجایی که حرکت کلسیم در گیاه بسیار کند است و فقط توسط آوند­های چوبی انتقال می­یابد، بنا­بر­این میوه­ها با کمبود کلسیم مواجه می­شوند و این امر باعث ظهور عوارض فیزیولوژیکی ناشی از کمبود کلسیم در میوه در طول فصل رشد می­گردد. در این تحقیق، اثر به­کارگیری نیترات کلسیم بر ویژگی­های کیفی میوه خیار ( Cucumis sativus L) به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تیمار و سه تکرار بررسی شد. نیترات کلسیم در چهار سطح صفر، نیم درصد، یک درصد و دو درصد در دو مرحله قبل از گلدهی و بعد از گلدهی روی بوته­ها اسپری شد. نتایج نشان داد اثر متقابل سطوح نیترات کلسیم و زمان نیز بر میزان مواد جامد محلول در سطح یک درصد معنی­دار بود. بیش­ترین میزان مواد جامد محلول در تیمار صفر (عدم مصرف نیترات کلسیم) و در روز دهم و به­مقدار 76/3 و کم­ترین میزان آن مربوط به تیمار دو درصد و روز اول و به­مقدار 12/2، بیش­ترین میزان سفتی مربوط به تیمار شاهد و در روز اول و به­مقدار 74/4 و کم­ترین میزان سفتی برای روز دهم در تیمار یک درصد و به­مقدار 21/4، بیش­ترین میزان TTA در روز اول وبرای تیمار نیم درصد به­میزان 52/0 بود. کم­ترین میزان TTA نیز برای تیمار دو درصد کلسیم نیترات و در روز دهم به­مقدار 336/ ، بیش­ترین میزان ویتامین ث در روز اول و کلسیم نیترات یک درصد به­مقدار86 /0 و کم­ترین میزان مربوط به کلسیم نیترات نیم درصد در روز دهم 61/0 بیش­ترین مقدار کلروفیل برای تیمار نیم درصد و روز اول به­مقدار023/0 و کم­ترین مقدار برای شاهد و روز دهم 011/0، بیش­ترین فعالیت آنزیم را در روز اول و تیمار یک درصد به­مقدار 49/12 داشت و کم­ترین فعالیت آنزیم در روز پنجم برای نیترات صفر درصد به­مقدار 76/4 و بیش­ترین مقدار برای نیترات کلسیم نیم درصـد و روز دهم به مقدار 34/40 و کم­ترین مقدار برای روز اول و نیترات کلسیم یک درصد با متوسط 66/9 بود. بنا­بر­این نتایج این تحقیق دلالت بر نقش مثبت به­کارگیری کلسیم بر کیفیت و عمر پس از برداشت میوه­ها دارد

کلیدواژه‌ها